VEDTÆGTER
 

 

Nedenstående vedtægter er vedtaget på vandværkets generalforsamling den 28. marts 2004.

 

VEDTÆGTER

for

Vesterhave Vandværk I/S


§ 1. Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet med virkning fra den 1. januar 1998, er et interessentskab, hvis navn er Vesterhave Vandværk  I/S.

Selskabet har hjemsted i Næstved kommune

§ 2. Formål

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ -  at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige  afskrivninger af anlæg og  rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3. Interessenter

Selskabets deltagere (interessenter) er grundejer- og brugerforeninger i forsyningsområdet, som aftager vand fra vandværket.

Vandværksejendommen med tilhørende pumpeanlæg og ledninger mv. indgår i åbningsbalancen pr. 1/1-1998 til den nedskrevne værdi.

Interessenterne er anpartsvis ejere af vandværket i forhold til antal forbrugere i den enkelte forening.

Ved eventuelt salg af ejendommen deles tab eller gevinst mellem interessenterne i forhold til deres ejerandele i interessentskabets øvrige aktiver.

Ved ophør tilbagebetales til interessenterne saldoen på kapitalkontoen ifølge seneste årsregnskab reguleret indtil ophørsdatoen.

§. 4  Deltagernes rettigheder


Selskabets deltagere har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

§  5. Deltagernes forpligtigelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter alle interessenterne solidarisk. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i forhold til ejerandelene.

De enkelte grundlejer- og grundejer- og brugerforeninger er ansvarlige for at foreningernes medlemmer overholder de til enhver tid eksisterende regulativer.

Opkrævning af vandafgifter sker på grundlag af vandmålere, som skal være monteret tilgængeligt ved den enkelte boligenhed. Acontobetaling af vandforbrug besluttes hvert år af bestyrelsen og skal opkræves senest 1. marts. Samtidig hermed reguleres endeligt differencen mellem foregående års acontobetaling og endelig forbrugsopgørelse iflg. måleraflæsning pr. 31. oktober.

§ 6.  Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog if. Regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med måler. Selskabet ejer også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 7.  Ledning over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over interessenternes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

§ 8.  Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser forbrug af vand ud over normal husholdning må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Det er ikke tilladt at etablere fast vandforsyning fra en boligenhed til andre boligenheder.

Vandspild er forbudt, jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en særafgift/bøde.

§ 9.  Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen repræsenteres af  interessenternes bestyrelse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Forslag, som ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til afstemning. Eventuelle forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsen inden den 15. januar

Den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

 

         (1)   Valg af dirigent

         (2)   Beretning om det forløbne år

(3)     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

(4)     Behandling af indkomne forslag

         (5)   Budget for det følgende år og overslagsbudget for de næstfølgende år fremlægges

         (6)   Valg at statsautoriseret eller registreret revisor

         (7)   Eventuelt

 

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 10. Stemmeret

På generalforsamlingen har hver interessent 1 stemme.

Til beslutning om vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af selskabets interessenter.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling.

§ 11.  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af  7 medlemmer, der udpeges af de enkelte interessenters bestyrelser. Bestyrelserne i grundejer- og brugerforeningen Højboparken vælger 3, Lundegården, Højbogård og Lundebakken og Vesterhavevej hver 1 medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse samt anlæg af ledningsnet. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. En eventuel udvidelse eller større forandringer af vandværket skal vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, og bestyrelsen har da fuldmagt til på interessenternes vegne at optage lån, og afslutte overenskomster med håndværkere og entreprenører vedrørende vandværket indenfor de rammer, som er vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og referatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Selskabet tegnes af formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal attesteres af formanden og i hans fravær næstformanden.

§ 12.  Regnskabet

Selskabets regnskabsår går fra 1/11 til 31/10.

Regnskabet afleveres til den generalforsamlingsvalgte revisor senest 1. marts.

Overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til interessenterne.

§ 13.  Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet og alle aktiver realiseret. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt samtlige stemmeberettige stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

 

Vedtaget den